Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki umowy sprzedaży BATUS POLSKA sp. z o.o.

§1 Postanowienia ogólne - 1 Ogólne warunki stosuje się do umów sprzedaży zawartych przez BATUS POLSKA sp. z o.o. zwanym dalej Sprzedawcą, z kontrahentami (zwanymi dalej Kupującymi) z siedzibą/ miejscem zamieszkania na obszarze rynku jednolitego zgodnie ze stosownymi przepisami UE.  2. Przedmiotem umów sprzedaży są towary, które znajdują się aktualnie w ofercie sprzedawcy.  3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach udostępnione przez Sprzedawcę stanowią zaproszenie do zawarcie umowy.  4. W braku odmiennego wyraźnego uzgodnienia stron umowa zostaje zawarta przez złożenie zamówienia przez Kupującego i jego przyjęcie przez Sprzedawcę. §2 Zamówienia - Zamówienie powinno zostać przesłane przez Kupującego Sprzedawcy na piśmie e-mail. Kupujący może również dokonać zamówienia telefonicznie, Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędy, które mogą powstać wskutek nieporozumień przy komunikacji treści rozmowy. § 3 Przyjęcie zamówienia – 1. Przez przyjęcie zamówienia rozumie się pisemne oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia z zastrzeżeniem punktu 2, przesłane poprzez e-mail na adres: batuspolska@gmail.com.2. Przy stałej współpracy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nie jest wymagane oświadczenie, o którym mowa w punkcie poprzednim. Przyjęcie zamówienia następuję przez przystąpienie do jego realizacji. Przez stałą współpracę rozumie się realizację pięciu kolejnych zamówień Kupującego w okresie trzech miesięcy. 3. Jeżeli zamówione towary nie będą osiągalne, Sprzedawca informuje Kupującego o planowanym terminie dostawy przez e-mail. Jeżeli w ciągu dwóch dni Sprzedawca nie otrzyma od Kupującego przesłanego przez e-mail  oświadczenia Kupującego o braku akceptacji tych warunków, uważa się to za zgodę na zawarcie umowy na tych warunkach. § 4 Realizacja zamówienia – 1. Termin realizacji zamówienia wynosi od siedmiu do czternastu dni od dnia otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę, chyba że strony uzgodnią inny termin dostawy. O przewidywanym terminie dostawy Sprzedawca informuje Kupującego w oświadczeniu o przyjęciu zamówienia. 2. Dostawa przez Sprzedawcę następuje z zastrzeżeniem czasowej i prawidłowej dostawy własnej. 3. W przypadku powstania należności przeterminowanych po stronie Kupującego  Sprzedawca ma prawo wstrzymać się z realizacją nie zrealizowanych zamówień lub dostaw częściowych w ramach tego samego zamówienia. 4. Prawo do wstrzymania się z realizacją zamówienia lub jego części przysługuje Sprzedawcy również w przypadku wypowiedzenia Sprzedawcy przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe umowy ochrony dotyczącej zabezpieczenia należności danego Kupującego lub przekroczenia przez niego ubezpieczonego limitu zadłużenia. 5. Jeżeli Kupujący opóźnia się z płatnością Sprzedawca ma prawo odstąpić od realizacji dalszej części dostawy lub kolejnej dostawy w ramach danego zamówienia lub odstąpić od realizacji kolejnego zamówienia. § 5 Odbiór towaru – 1. Rodzaj i sposób odbioru towaru (odbiór własny, dostawa towarów przez Sprzedawcę) zostaną określone przez Kupującego każdorazowo w zamówieniu. Odbiór własny towaru przez Kupującego powinien nastąpić przez osobę upoważnioną przez Kupującego na piśmie do odbioru.  2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby towar został właściwie opakowany. Materiały użyte do pakowania zaliczane są na poczet kosztów własnych Sprzedawcy i nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem: palet euro, palet epal , palet drewnianych, palet plastikowych, skrzyniopalet drewnianych i plastikowych, skrzyń plastikowych, beczek plastikowych, paletozbiorników plastikowych, pojemników metalowych, opakowań typu big-bag – zwanych dalej wspólnie OZ. W przypadku palet jednorazowych Kupujący nie ma obowiązku ich zwrotu. 3. Kupujący jest zobowiązany zwrócić wszystkie OZ Sprzedawcy w miejscu  wskazanym przez Sprzedawcę, w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie, w terminie 30 dni od dnia wystawienia stosownej faktury VAT na dostarczony towar opakowany w OZ. 4. W przypadku nie dokonania przez Kupującego zwrotu OZ we wskazanym w ust. 3 terminie, lub gdy przekazane sprzedawcy opakowania będą uszkodzone, co będzie uniemożliwiało lub w znacznym stopniu utrudniało ich ponowne zastosowanie przez Sprzedawcę, Sprzedawca wystawi na rzecz kupującego fakturę VAT z 14-dniowym terminem zapłaty tytułem sprzedaży niezwróconych OZ według ich wartości rynkowej. Z chwilą wystawienia faktury VAT późniejszy zwrot OZ jest niemożliwy. Z chwilą zapłaty faktury , na Kupującego przechodzi własność OZ. 5  Sprzedawca będzie miał prawo zarachowania dokonanych przez Kupującego wpłat z tytułu innych należności w pierwszej kolejności na poczet niezapłaconych faktur VAT za niezwrócone OZ. 6. W przypadku zwrotu OZ przez Kupującego koszt ich transportu zwrotnego do Sprzedawcy ponosi Kupujący. 7. Kupujący jest zobowiązany do wcześniejszego poinformowania Sprzedawcy przez e-mail o zamiarze zwrotu OZ, nie później niż na 3 dni robocze przed datą planowanego zwrotu. § 6 Reklamacje –1. Jakościowe i ilościowe przyjęcie towaru powinno nastąpić w obecności Kupującego lub osoby upoważnionej przez niego na piśmie oraz przewoźnika lub osoby upoważnionej przez Sprzedawcę na piśmie. 2. Wady widoczne (zarówno ilościowe, jak i jakościowe) nie będą uwzględniane po odbiorze towaru. 3. Wady ukryte (wyłącznie jakościowe) mogą zostać zgłoszone niezwłocznie, w ciągu dnia od wykrycia wady, jednakże nie później niż w ciągu czternastu dni od odbioru towaru. 4. Przedłożenie dokumentu wad potwierdzonego przez przewoźnika stanowi warunek uwzględnienia wad widocznych. 5. Kupujący zobowiązuje się dotrzymać tzw. kontynuacji temperatury, tzn. przechowywać i transportować towar właściwymi przy zachowaniu warunków określonych w Polskich Normach, przy czym będzie to sprawdzane na żądanie Sprzedawcy, który może domagać się dostarczenia wydruku temperatur z termografu. Nie dotrzymanie powyższego skutkuje utratą prawa do reklamacji. Jeżeli nie ma termografu albo został on uszkodzony lub zniszczony Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne pogorszenie/zniszczenie towaru. 6. Kupujący jest zobowiązany zabezpieczyć dowody reklamacji, a jeżeli przedmiotem reklamacji są wady towarów, zobowiązany jest na żądanie drugiej strony umożliwić inspekcję na miejscu przez przedstawicieli sprzedawcy lub ubezpieczyciela, na koszt tego, kto dokonuje inspekcji lub przesłać kupującemu próbkę towaru łącznie z protokołem jej pobrania (certyfikat wagowy, polcargo, certyfikat jakości). 7. Reklamacje wręczone/dostarczone po upływie wyznaczonego terminu, bez zastosowania się do uzgodnionej procedury nie podlegają uwzględnieniu przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za wady towaru, które były znane Kupującemu w chwili zawarcia umowy. § 7 Kary umowne – 1. Jeżeli Sprzedawca nie wypełni obowiązków w terminie, zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości pół procenta wartości towaru nie dostarczonego za każdy dzień zwłoki, poczynając od piątego dnia zwłoki. Łączna wysokość kary umownej nie może przekroczyć dwóch procent wartości towaru nie dostarczonego  w ramach bieżącej partii towaru/ dostawy częściowej. Kwota przysługującej Kupującemu kary umownej zostanie przelana na jego konto w ciągu siedmiu dni od otrzymania przez Sprzedawcę ponaglenia/wezwania w sprawie. 2. W przypadku innych szkód maksymalna wysokość odszkodowania wynosi dwa procent wartości towaru dostarczonego w ramach danej partii towaru/ dostawy częściowej. 3. Postanowienia powyższego punktu nie znajdują zastosowania, jeżeli zwłoka wynikła z powodu siły wyższej lub z winy Kupującego. W tym wypadku Kupującemu nie przysługuje prawo domagania się kary umownej, jak i innych świadczeń odszkodowawczych. 4. Jeżeli nastąpi spełnienie świadczenia na rzecz Kupującego przez dostawcę Sprzedawcy bez  jego zgody, Kupujący zapłaci karę umowną w wysokości  stu tysięcy euro. § 8 Rozliczenia finansowe – 1. Rozliczenia będą następować na podstawie faktur VAT wystawionych przez Sprzedawcę. 2. Kupujący jest zobowiązany zapłacić za dostarczony towar w terminie wynikającym z faktury VAT lub z umowy faktoringowej. 3. Za datę płatności uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedawcy podane na fakturze. 4. Przy opóźnieniu w zapłacie za dostarczony towar Sprzedawca będzie naliczał odsetki za opóźnienie w wysokości jednej dziesiątej procenta za każdy dzień opóźnienia. Sprzedawcy przysługuje jednocześnie prawo od odstąpienia od umowy lub od realizacji zleceń zamówień/ dostaw częściowych. 5  Strony postanawiają, że będą dokonywać rozliczeń księgowych poprzez potwierdzanie salda na koniec każdego roku. Jeżeli Kupujący nie potwierdzi ustalonego przez Sprzedawcę salda w ciągu czternastu dni od otrzymania tego dokumentu, uważa się, że saldo jest prawidłowe. Nie wyłącza to uprawnienia Sprzedawcy do naliczania odsetek za opóźnienie. Kupujący nie może potrącać żadnych swoich wierzytelności lub innych kwot z kwotami z faktur Sprzedawcy bez wyraźnego pisemnego uzgodnienia ze Sprzedawcą. § 9 Postanowienia końcowe -  1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nie uregulowanych znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny z całkowitym wyłączeniem stosowania jednolitych przepisów Konwencji Wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów. 3. Ewentualne spory wynikające z tej umowy będą rozstrzygane przed sądem właściwym według siedziby Sprzedawcy – Polska. 4. Miejscem wykonania umowy jak i wynikających z nich obowiązków/zobowiązań częściowych (poszczególnych zobowiązań/obowiązków) jest miejsce siedziby Sprzedawcy.

OWS-W-21-02-2019

 

Znajdź nas na Facebook